Kursy BHP Kraków


Nazwa "kursy BHP" w języku potocznym często bywa używana dla określenia ogólnie rozumianych szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganych ze względu na przepisy Kodeksu pracy.
Kursom BHP podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Zgodnie z art. 237^3 Kp pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W/w przepis zobowiązuje także pracodawcę, aby na swój koszt i w godzinach pracy, zapewnił pracownikom:

- przeszkolenie BHP przed dopuszczeniem ich do pracy, oraz
- wymagane kursy okresowe, powtarzane z częstotliwością określoną w rozporządzeniu szkoleniowym.

Sam pracodawca również musi odbyć szkolenie BHP i uzupełniać wiedzę w tej dziedzinie, w zakresie niezbędnym do wypełniania ciążących na nim obowiązków. W aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie kursów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 ze zm.) przewidziano dwa rodzaje szkoleń:

Kursy BHP wstępne


Przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy; mają na celu m. in. dostarczenie mu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na jego stanowisku, w tym zapoznanie z przepisami i zasadami BHP oraz występującymi na tym stanowisku zagrożeniami. Szkolenie to składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Kursy BHP okresowe


Powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, a także zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, wpływającymi na utrzymanie lub poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy szkolonych. Nowelizacja przepisów w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonana rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 9 października 2007 r., wprowadziła m.in. precyzyjne definicje form szkoleń BHP (w tym kursu w krakowie i okolicach). Formę organizacyjną szkolenia oraz zawartość programową należy dostosować do rodzaju stanowisk pracy szkolonych i charakteru zagrożeń występujących na tych stanowiskach. Obecnie szkolenie okresowe, z wyjątkiem szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych , może być prowadzone w formie:

- kursu bhp – trwa nie krócej niż 15 godz. lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, - seminarium bhp – obejmuje nie mniej niż 5 godz. lekcyjnych, - samokształcenia kierowanego – oznacza formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności obejmujących zagadnienia bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, internetu itp., przy zapewnieniu, na bieżąco, konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

W ostatnim czasie dużą popularność zyskuje samokształcenie kierowane realizowane za pośrednictwem tzw. platform e-learningowych.

Przed wspomnianą nowelizacją rozporządzenia szkoleniowego, formy szkolenia, w jakich należało przeprowadzać zajęcia z osobami uczestniczącymi w kursach BHP, nie były zdefiniowane w przepisach prawa pracy. Aby rozróżnić pojęcia takie jak instruktaż, seminarium, samokształcenie kierowane czy kurs BHP, korzystano z przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pracodawcy i inne i inne osoby kierujące pracownikami, tzn. kierownicy, mistrzowie i brygadziści, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, oraz inne osoby, które są narażone na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, odbywają kursy okresowe raz na 5 lat w formie kursu bhp. W przypadku osób mieszczących się w tej grupie dopuszcza się odbycie kursu okresowego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych odbywają kursy okresowe w formie instruktażu na stanowisku pracy (z wykładem) raz na 3 lata, z zastrzeżeniem że dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne szkolenie okresowe powinno się odbywać nie rzadziej niż raz na 1 rok. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych zobowiązani są do odbywania kursu okresowego w formie seminarium nie rzadziej niż raz na 6 lat. Oferujemy pierwsze szklenie okresowe BHP dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem osób kierujących pracownikami (w tym pracodawców) powinno się odbyć przed upływem 12miesięcy od daty zatrudnienia. Dla tych drugich pierwsze szkolenie okresowy należy odbyć do 6 miesięcy od zatrudnienia. Lokalizacja organizowanych przez nas kursów to Kraków, jednak po wcześniejszym ustaleniem szczegółów możemy zorganizować kursy w siedzibie klienta na terenie całej małopolski.Certyfikat szkolenia okresowego dla pracowników BHP Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP


ProtectERGO kursy BHP kraków - zapraszamy!
  © 2006-2014 protectERGO kraków
Realizacja: WebProm - Tworzenie stron